عکس/ هواداران کاشیما آنتلرز با پرچم برزیل در ورزشگاه آزادی

عکس/ هواداران کاشیما آنتلرز با پرچم برزیل در ورزشگاه آزادی

عکس/ هواداران کاشیما آنتلرز با پرچم برزیل در ورزشگاه آزادی