در شرایطی که سه ساعت به آغاز بازی پرسپولیس وکاشیما باقی مانده است هوادارانی دروزشگاه حضور دارند که بلیت خریداری کرده اند اما هیچ صندلی ای نیست که آنها بتوانند بنشینند. نکته اینجاست که این هواداران وارد ورزشگاه شده اند و بلیت به دست شعار می دهند تا مسئولان پول آنها را پس بدهند.