او همچنین نوشت: «کلا با دزدی داریم خو میگیریم و خودمون رو با محیطش سازگار میکنیم.»