ترامپ نیز در پاسخ به این خبرنگار گفت: راستشو بخوای من از شما هم خیلی خوشم نمیاد. شما بهترین نیستید.