متن سئوال و جواب خبرنگار و ترامپ در زیر می آید:

خبرنگار : آیا شما به قول خود بر تبانى علیه سناتورهاى رقیب که علیه شما تبانى میکنند پایبندید؟ آیا شما طرحهاى جنجالى مهاجرتى را میتوانید پیش ببرید؟

ترامپ : من گفتم که با سناتورها همگى همکارى خواهیم کرد

خبرنگار : آیا شما نگران چیزى هستید؟ یا از چیزى هراس دارید؟

ترامپ : میکروفون را تحویل بده کافى ست تو بسیار بى ادب و مایه شرمسارى هستى که مشخص است از کارمندان CNN هستى !