بدین ترتیب نخستین آمریکایی ایرانی‌تبار که به کنگره آمریکا راه می یابد یک زن خواهد بود؛ شیرین قربانی.