روز مردگان، جشنی ملی در مکزیک است که از روز ۳۱ اکتبر به مدت سه روز برگزار می‌شود. این جشن با عید مذهبی کاتولیک‌ها با نام «روز ارواح درگذشته» همزمان است.

در باور کاتولیک‌ها این روز به ارواح قدیسان و مسیحیان معتقد تعلق دارد. مکزیکی‌ها نیز اعتقاد دارند که در روز مردگان، ارواح درگذشتگان به دیدنشان می‌آیند. مردم این کشور برای استقبال از ارواح مردگان خود شمع و گل در کنار عکس آنها قرار می‌دهند و برایشان دعا می‌خوانند.