سوشا مکانی بازیکن باشگاه میوندالن نروژ برای مداوای زانوی پای چپ خود جراحی شد.  

وی با اشاره به مصدومیت خود در لیگ نروژ اظهار داشت: بنا به در خواست خودم با توجه به اینکه بیمارستان نور افشار دارای پزشکان مجرب و امکانات پیشرفته و مجهز است تصمیم گرفتم جراحی بر روی زانوی چپم در این بیمارستان انجام پذیرد که خوشبختانه موفقیت آمیز بود.