این سایت همچنین از دیدار آیت الله محمدعلی گرامی با آیت الله شبیری زنجانی خبر داد.