محرومیت و فقر پدیده ای غیرقابل کتمان و انکار در بعضی نقاط ایران است. با این حال اما وقتی پای فوتبال درمیان باشد، دیگر هیچ چیز جلودار تماشای آن نیست.

تصویر زیر، از یکی از مدارس مناطق محروم کشور ثبت شده. تصویری که در آن مدرسه ای را می بینیم که به دلیل کم بودن تعداد دانش آموزهایش، دیگر تفکیک جنسیتی ندارد و همه کنار هم درس می خوانند و شنبه صبح هم دختر و پسر کنار هم فوتبال دیدند.