بعیدی نژاد توئیت زیر را در این باره منتشر کرد :

5084102