مجمع عمومی فدراسیون جودو هم اکنون در حال برگزاری است و محمد درخشان در راستای قانون منع به کارگیری از بازنشستگان از ریاست این فدراسیون استعفا کرد. 

درخشان مهر ماه سال ۹۵ پس از ۹ سال جدایی از فدراسیون جودو ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت اما این بار مجبور شد مانند سایر مدیران بازنشسته از مسئولیت خود کنار برود.