آیت الله دکتر محقق داماد درپی اعمال تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا علیه ملت ایران، نامه ای خطاب به رهبر کاتولیک های جهان نوشت.

تصویر نامه آیت الله محقق داماد به پاپ فرانسیس را مشاهده می کنید.

نامه نگاری آیت الله دکتر محقق داماد به پاپ فرانسیس درباره تحریم ها علیه ایران