یک مرد در اوکلند پایتخت نیوزیلند از مرگ حتمی توسط اتوبوس گریخت.

این مرد که بر روی یک صندلی در کنار خیابان نشسته بود نزدیک بود پس از تصادف اتوبوس با یک خودرو زیر گرفته شود که با اقدام به موقعش از مرگ گریخت.