سقف اعتبارات هزینه‌ای سال ۹۸ ، ۲۸۵ هزار و ۶۹۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شد. براساس بخشنامه بودجه سال ۹۸ کل کشور رقم تعیین شده برحسب فصول مختلف بودجه از جمله اموو خدمات عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور قضایی، اقتصادی، محیط زیست، مسکن، عمران شهری و روستایی، سلامت،‌ فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری، آموزش و پژوهش، رفاه اجتماعی است. 

همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی سال ‌آینده ۳۳ هزار و ۸۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. 

به گزارش فارس، البته آنچه برای اعتبارات هزینه‌ای و  تملک در نظر گرفته شده فقط مربوط به دستگاه‌های اجرایی ملی بوده و پیش بینی ردیف‌‌های متفرقه و استانی در آن نیست. 

بنابراین گزارش، با توجه به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایا در لایحه بودجه سال آینده حداقل منابع عمومی بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. رقم منابع عمومی بودجه سال ۹۷ بالغ بر ۳۸۶ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان مصوب شده است.