درحالی که هنوز بازیکنان پرسپولیس به ژاپن نرسیدهاند، حریف آنها قبل از بازی بزرگ روز شنبه یک بازی مهم با پرسپولیس در لیگ کشورشان دارد. این بازی را فرزاد حبیباللهی، آنالیزور پرسپولیس به تماشا مینشیند و پندار خمارلو مسئول رسانهای تیم هم در کنارش خواهد بود تا به محض رسیدن برانکو به توکیو ، آخرین آنالیز فنی از رقیب در اختیارش باشد و درباره جو ورزشگاه، مشاهدات عینی در اختیار پرسپولیسیها باشد.