عکس/ آیت الله شبیری زنجانی در روز اربعین حسینی

عکس/ آیت الله شبیری زنجانی در روز اربعین حسینی

عکس/ آیت الله شبیری زنجانی در روز اربعین حسینی

عکس/ آیت الله شبیری زنجانی در روز اربعین حسینی

عکس/ آیت الله شبیری زنجانی در روز اربعین حسینی

عکس/ آیت الله شبیری زنجانی در روز اربعین حسینی

عکس/ آیت الله شبیری زنجانی در روز اربعین حسینی

عکس/ آیت الله شبیری زنجانی در روز اربعین حسینی