سهیل مهدی رئیس کمیته حرفه ای سازی درباره مجوز گرفتن سرخابی ها توضیح می دهد: «دو باشگاه خیلی برنامه ریزی سنگینی داشتند. خیلی بدهی ها را دادند. پرسپولیس عالی کار کرد. سایپا هم امسال پرداختی زیادی داشت. همینطور باشگاه پیکان. باشگاه استقلال هم طلبکاران زیادی داشت و تقریبا با بیشتر آنها تسویه یا توافق کرد. هنوز یکی دو پرونده خارجی باز است که در حال رسیدگی است. » او می گوید حالا حساسیت ها بر روی مسایل مالی بیشتر شده است: «فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا بر روی شفافیت مسایل مالی تاکید دارند و دستور داده اند تا باشگاهها ریز قراردادها، دریافتی و پرداختی ها را داشته باشند.»