دولت هند به‌زودی ازبلندترین مجسمه جهان به ارتفاع ۱۸۵ متر رونمایی می‌کند. این مجسمه متعلق به سردار والابای پاتل از رهبران سیاسی و اجتماعی است که در دوران استعمار انگلیس در کنار گاندی نقش موثری در استقلال هند ایفا کرد. برای ساخت این مجسمه از ‌هزار و ۸۵۰ تن برنز استفاده شده است. بلندترین مجسمه جهان تا پیش از این، مجسمه آزادی در آمریکا با ارتفاع ٩۳متر بود.