وبگاه وزارت خارجه دانمارک نوشت، این کشور سفیر ایران را احضار کرده است.