در این بخش اجرای گروه هیپ هاپ «دتوکس» که از جمع چند جوان آمریکایی آفریقایی تبار تشکیل شده است را مقابل حرم امام حسین (ع) می بینید.