حمید ابوطالبی در حساب توییتری خود نوشت:

پارسیان ازسه هزارسال پیش،موسس مکتبِ روشنایی واهمیت خورشیدوشروعِ روز‌ با نور‌ وآفتاب بودند،وشماپیرومکتب تاریکی وجاهلی وشروعِ روز ازغروب وقمر وتاریکی شب. لذانعل وارونه می زنیدو انطباق‌تان اشتباه است؛  تعجب آوراست کسی که فرهنگ وادب خودرانمی‌شناسد،چگونه درموردکشورِنور درجهان نظر میدهد!

روز گذشته وزیر خارجه عربستان در گزافه گویی های دنباله دار خود گفته بود که عربستان نور و ایران تاریکی است.