رییس مجلس برای دقایقی اعلام تنفس کرد به همین خاطر ادامه جلسه مجلس به بعد از نماز مغرب و عشا موکول شد ،جلسه مجلس ساعت شش و  پانزده دقیقه آغاز خواهد شد.