• جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی دولت

  • جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی دولت

  • جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی دولت

  • جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی دولت