عکس/ حمله جنگنده‌های اسرائیل به نوار غزه

عکس/ حمله جنگنده‌های اسرائیل به نوار غزه

عکس/ حمله جنگنده‌های اسرائیل به نوار غزه

عکس/ حمله جنگنده‌های اسرائیل به نوار غزه

عکس/ حمله جنگنده‌های اسرائیل به نوار غزه

عکس/ حمله جنگنده‌های اسرائیل به نوار غزه

عکس/ حمله جنگنده‌های اسرائیل به نوار غزه

عکس/ حمله جنگنده‌های اسرائیل به نوار غزه