گفت: آقای مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران برای توجیه ناکارآمدی‌ها گفته است «دولت فاقد اختیار است»!

گفتم: ولی آقای کرباسچی، دبیرکل همان حزب گفته بود، دولت سرگشته و بی‌کفایت است!

گفت: خود آقای مرعشی هم پیش از این به تمسخر گفته بود، به یک مدیر ۳ تا پاکت می‌دهند. پاکت اول نوشته تا یک‌سال عملکرد مدیر قبلی را تخریب کن. سال دوم، تا می‌توانی وعده بده! و سال سوم که سررسید وعده‌هاست، استعفا بده!

گفتم: برخی از دولتمردان همین توصیه‌های ایشان را مو به مو عمل کرده‌اند، پس چرا حالا می‌گوید دولت اختیار نداشته و نمی‌گوید از اول هم دغدغه کار کردن نداشته؟!

گفت: در عوض تا دلت بخواهد از دولت سازندگی تعریف و تمجید می‌کند، بدون آنکه به دستاورد مهمی از آن دوران ‌اشاره کند!

گفتم: یارو برای یک عده تعریف می‌کرد و می‌گفت؛ عجب دوران طلایی و خوبی داشتیم! پرسیدند؛ کدام دوران را می‌گویی؟ گفت؛ شما یادتان نمیاد! گفتند؛ خب، شما بگید، گفت؛ خودم هم یادم نمیاد!