بر اساس گزارش عملکرد سامانه نیما، روز چهارشنبه۲ آبان ماه حدود ۱۹۰ میلیون یورو ارز به بازار ثانویه تزریق شده است که این میزان یکی از رکوردهای تزریق ارز صادراتی در ماههای اخیر بوده است.

این روند افزایشی در روز گذشته نیز ادامه یافت و در حالی که معمولا در روزهای ۵ شنبه میزان ارز کمتری به این بازار تزریق میشود رکود تزریق در روزهای آخر هفته شکسته شده و حدود۱۱۰ میلیون یورو انواع ارز به سامانه نیما تزریق شد.

به عنوان مثال در تمامی ۵ شنبه های یک ماه اخیر بین صفر تا ۴ میلیون یورو تزریق ارز صادراتی به این بازار صورت گرفته بود. اما روز گذشته به یکباره حدود ۱۱۰ میلیون یورو به سامانه نیما عرضه شده است.

شکستن رکورد تزریق ارز صادراتی به نیما

جدول زیر نشان میدهد، از زمان آغاز به کار بازار ثانویه، روند تزریق ارز به سامانه نیما نسبتا صعودی بوده است. به طوری که در 3 هفته گذشته این روند کاملا افزایشی بوده و در هفته جاری نیز حدود 500 میلیون یورو انواع ارز به بازار ثانویه تزریق شده است.

شکستن رکورد تزریق ارز صادراتی به نیما