غلامعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در موضوع گزارش دیوان بین‌‌المللی دادگستری به مجمع عمومی سخنرانی کرد.

وی در ابتدا به نقش اساسی دیوان بین‌‌‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد در حل و فصل مسالمت‌‌‌‌‌‌‌‌آمیز اختلافات و پاسداشت نظم حقوقی بین‌‌‌‌‌المللی در جامعه بین‌‌‌‌المللی اشاره کرد.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، برجام را یکی از دستاوردهای مهم دیپلماسی چند جانبه دانست که به تایید شورای امنیت سازمان ملل رسیده است.

خوشرو افزود: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بر لزوم تسهیل و توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری با ایران تاکید می‌‌‌‌‌کند و از همه دولت‌های عضو خواسته است که برجام را اجرا کنند. اکنون این فاجعه‌‌‌‌‌بار است که امریکا حاکمیت کشورها را نادیده می‌‌‌گیرد و آنها را نه برای نقض قطعنامه شورای امنیت بلکه به دلیل پایبندی به آن تهدید و تنبیه می‌‌کند.

وی خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها از سوی آن کشور را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و مغایر با اصول منشور از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها دانست و گفت که جمهوری اسلامی ایران برای مقابله موثر و حقوقی با سیاست‌‌‌های استکباری آمریکا در نقض قواعد حقوق بین‌‌‌‌‌الملل و برای حفظ حقوق کشورمان بر اساس موافقتنامه دوجانبه با آمریکا، به دیوان بین‌‌‌المللی دادگستری مراجعه کرده و خواستار صدور قرار موقت از سوی دیوان شد.

سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد: دیوان در سوم اکتبر با اجماع، چنین قراری را صادر کرد و آمریکا را ملزم کرد که بر اساس تعهدات این کشور به موجب عهدنامه مودت از اقدامات محدودکننده خودداری کند. همچنین دیوان تصریح کرد که بی‌‌‌‌توجهی آمریکا به برخی از حقوق مصرح ایران در عهدنامه مودت ممکن است دارای نتایج غیرقابل جبران باشد. به ویژه دیوان اعلام کرد که اقدامات آمریکا می‌‌‌‌تواند دارای آثار جدی مخرب بر سلامتی و زندگی افراد بوده و همچنین ایمنی هواپیمایی غیرنظامی را تهدید کند. به همین دلیل قرار موقت صادره از سوی دیوان می‌‌‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع ضررهای غیرقابل جبران به حقوق ایران ایفاء کند.

خوشرو اضافه کرد: تصمیم اجماعی دیوان، بر غیرقانونی بودن تحریم‌‌‌‌های آمریکا بر ضد مردم و کشور گواهی می‌‌دهد. دیوان در قرار الزام‌‌آور خود تصریح کرده است که این قرار موجد تعهدات حقوقی بین‌‌‌المللی برای طرف‌‌های دعوا خواهد بود. آمریکا ملزم به پایبندی به قرار دیوان بوده و هر گونه عدم پایبندی آن کشور مستوجب مسئولیت بین‌‌‌المللی است. دیوان از طرفین دعوا خواسته است از اقداماتی که موجب وخامت یا گسترش دعوا شود اجتناب کنند.

وی در مجمع عمومی سازمان ملل به صراحت اعلام کرد که تحریم‌‌‌های آمریکا در زمره اقدامات ممنوعه‌‌‌ای قرار می‌‌گیرد که موجبات گسترش دعوا را فراهم ساخته و از نظر دیوان اقدامات متخلفانه بین‌‌المللی محسوب خواهد شد.

سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد از سایر دولت‌ها خواست که از کمک به آمریکا در اعمال محدودیت‌‌‌های ضدانسانی و فراقانونی بپرهیزند چراکه همراهی این کشورها در چنین مواردی به نقض قرار دیوان انجامیده و به منزله کمک به دولت خاطی محسوب خواهد شد.