دو زمین میانسال در خیابانی مشغول به پیاده روی و صحبت بودند که لحظاتی پس از توقف، ناگهان بخشی از زمین ریزش کرد و آنها به داخل زمین فرو رفتند.

هر دو زن میانسال توسط مردم نجات یافتند اما به شدت مجروح شدند.