دونالد ترامپ در نامه روز پنج شنبه خود به مایک پنس و پل رایان افزود: وضعیت در جمهوری دموکراتیک کنگو، که با خشونت گسترده و جنایات تهدید کننده ثبات منطقه همراه است، یک تهدید غیرمعمول و فوق العاده علیه سیاست خارجی آمریکا شده است.

وی ادامه داد: به همین علت، ضرورت ادامه وضعیت فوق العاده در فرمان اجرایی ۱۳۴۱۳ را با توجه به وضعیت در جمهوری دموکراتیک کنگو یا در رابطه با آن اعلام می کنم.