عبور یک گاو از جاده‌ای دو طرفه در آمریکا به مرگ دردناک این حیوان منجر شد.

خودرویی که با این گاو تصادف کرد متحمل خسارات زیادی شد.