سقوط چترباز ۶۵ ساله بر روی کابل برق فشار قوی در کرج

سقوط چترباز ۶۵ ساله بر روی کابل برق فشار قوی در کرج