علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در توییتر خود نوشت: علیرغم تلاش هاى انجام شده، حفظ شهردار تهران در چارچوب ظرفیت هاى قانونى میسر نشد.

روز یکشنبه، در جلسه هم اندیشى با حضور افشانى، در رابطه با فرایند انتخاب شهردار آینده تصمیم گیرى خواهیم کرد.

حضور افشانی فرصت مغتنمى برای توسعه شهر و اداره شهردارى تهران بود.

سخنگوی شورای شهر تهران: حفظ ⁧ شهردار ⁩ تهران در چارچوب ظرفیت هاى قانونى میسر نشد/ برای انتخاب شهردار آینده تصمیم گیرى خواهیم کرد