روزنامه سازندگی جهانگیری

این روزنامه با توصیف سوابق جهانگیری در جریان اصلاح طلبی و همراهی او با روحانی در دولتهای یازدهم و دوازدهم مدعی شد بعداز سخنرانی اخیرجهانگیری که در آن از اختیارات خود گلایه کرده بود، وی در جلسه ای صمیمی با رئیس جمهور ، دیدار کردند.

روزنامه سازندگی که منبعی برای این خبر ذکر نکرده، افزوده است:سوءتفاهم ها برطرف شده است.