الف-پ مدیر عامل این شرکت متهم است به اینکه "با دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی تلفن همراه وارد کرده که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۹۱۶ عدد فروخته است.۴ هزار و ۲۲۸ گوشی را در بازار احتکار کرده که توقیف شده است.

متهم از این طریق در مجموع بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود نامشروع تحصیل کرده است.