روند حذف کراوات از مجسمه دکتر شریعتی در دانشگاه فرهنگیان 

روند حذف کراوات از مجسمه دکتر شریعتی در دانشگاه فرهنگیان ساری