عبدالمهدی ارجمند نژاد پیش از این مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بود.

وی در فروردین سال ۱۳۸۹ به این سمت منصوب شده بود.

همچنین حمید رضا غنی آبادی نیز پیش از این مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بود.

همتی در احکام جدید آورده است: امید است بااتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی موفق باشید.