آزادی 2 زن  و 4 کودک از دست داعش در سوریه

آزادی 2 زن  و 4 کودک از دست داعش در سوریه

آزادی 2 زن  و 4 کودک از دست داعش در سوریه

آزادی 2 زن  و 4 کودک از دست داعش در سوریه

آزادی 2 زن  و 4 کودک از دست داعش در سوریه

آزادی 2 زن  و 4 کودک از دست داعش در سوریه

آزادی 2 زن  و 4 کودک از دست داعش در سوریه

عکس‌ها: sana