متن نامه مهدی هاشمی را که به همراه تصویر فوق لیسانس و دکترایش در اختیار رسانه ها قرار داده است، در زیر می خوانید:

نامه مهدی هاشمی به آخوندی

نامه مهدی هاشمی به آخوندی