بر اساس آخرین آمار سازمان ملل متحد از هر سه دختر معلول در کشور آفریقایی اتیوپی یک نفر مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد.

دختران منطقه امهاره اتیوپی هم در خانه و هم در جامعه با سوء استقاده منظم خشونت و آزار جنسی روبرو هستند.

عنیات بلته ۱۷ ساله یکی از دخترانی است که نابینا متولد شده است و در روستای او این معلولیت جرم محسوب می‌شود، زیرا روستاییان معتقدند او مورد لعن خداوند بوده و خداوند هنگام تولد او عصبانی بوده است!

 اما با تمام این دشواری‌ها مادر عنیات می گوید: من با تمام توانم از ادامه تحصیل دخترم حمایت خواهم کرد. خداوند او را این گونه به ما عطا کرده است و ما او را دوست داریم. 

ادیسی یکی دیگر از دختران نابینا نیز می‌گوید برخی مردان در ناحیه ما دختران معلول را طعمه سوءاستفاده جنسی خود قرار می‌دهند زیرا فکر می‌کنند دخترانی شبیه ما اچ آی ویندارند  و علاوه بر این ما حق و توانایی مقاومت در برابر آن‌ها را نداریم.

 اتیوپی با بیش از ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت تنها ۱۶۴ مدرسه برای دانش آموز ناشنوا و نابینا دارد.

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :