تشکل‌های کارگری خواستار جلسه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق شدند.

جمعی از تشکل‌های کارگری امروز با انتشار نامه‌ای اعلام کردند: رؤسا و اعضای تشکلات کارگری و بازنشستگان کشور و کانون عالی شورای اسلامی کارگری کشور تشکیل جلسه داده و با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر کارگران کشور به واسطه وضعیت نابه‌سامان اقتصادی و معیشتی آنان و عدم تشکیل جلسات شورای عالی کار در زمینه ترمیم مزد کارگران مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار و اختیارات قانون اساسی مطابق ماده ۱۷۳ بدین وسیله اختیارات کارگران براساس فصل ششم قانون کار برعهده نمایندگان کارگران خود قرار دادند بر خود لازم می‌دانند همه گونه اقداماتی که منجر به استیفای حقوق قانونی و مشروع کارگران باشد را پیگیری نمایند و در این راه از هر ابزاری که این امر را میسر نماید استفاده قانونی بنمایند.

این نامه به امضای هشت تشکل کارگری و شورای اسلامی کارگران رسیده است.

تشکل‌های کارگری خواستار جلسه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق شدند.