همچنین مراحل تمرین کشتی و آمادگى جسمانى امیرجدیدى بازیگر نقش غلامرضا تختى به مدت شش ماه مستمر ادامه داشت، اما به دلیل طولانى شدن آماده سازى دکورهاى فاز ٢و ٣که مربوط به نوجوانى و جوانى غلامرضا تختى است، تغییردر زمان بندى پروژه و از طرفى به علت حساسیت بسیار زیاد گریم بزرگسالی جهان پهلوان تختی که نیاز به مواد اولیه تهیه شده از خارج از کشور داشت، تست گریم به روزهای اخیر موکول شد.

بعد از‌ تست گریم گروه تولید و آقاى امیر جدیدی به این نتیجه رسیدند که امکان فیلمبردارى مبارزات کشتى جهان پهلوان تختى با این گریم سنگین امکان پذیر نیست. همین طورامکان حذف این صحنه ها هم از فیلمنامه به هیچ وجه میسر نمى باشد، با‌ طولانی شدن زمان پیش تولید وتولید و‌ داشتن تعهد از جانب آقاى جدیدی به پروژه های دیگر، با توافق کامل ،همکاری ایشان با پروژه «غلامرضاتختی» قطع شد.

گروه تولید با جایگزین کردن بازیگر دیگرى کار خود را از امروز مجدادا آغاز کرده است.

به زودی لیست کامل عوامل فیلم منتشر خواهد شد.