الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص سرنوشت شهردار تهران گفت: محمد علی افشانی شهردار تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.

وی که با فارس گفت و گو می کرد، ادامه داد: معاون حقوقی رئیس جمهور هم اعلام کرد که شهرداران از جمله شهردار تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود. البته هنوز گزینه ای برای شهرداری در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه تابع قانون هستیم، گفت: هر چه در قانون باشد اجرایی می کنیم.