پیشتر حسام الدین آشنا، مشاور رییسجمهور نیز چنین موضوعی را مطرح کرده بود.

ویدیوی زیر به بررسی این موضوع پرداخته و در گفت و گو با نصرت الله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن و کارشناس مسائل سیاست خارجی، این پیشنهاد را تحلیل کرده است.