شاگردان کارلوس کی روش در جلسه تمرینی دیروز عکس تیمی زیر را گرفتند. عکسی که در آن 29 بازیکن حضور دارد و اگر کاوه رضایی مصدوم را هم در نظر بگیریم تعدادشان به 30 می رسد. 30 بازیکنی که کارلوس برای رقابت های جام ملت ها کار سختی در رابطه با حذف کردن بازیکن دارد. اما این تصویر چند معمای بزرگ در خودش می بیند. معماهایی که برای مردم و حامیان تیم ملی ایجاد شده و هیچکس هنوز جواب نهایی را نگرفته. شاید با گذر از معمای مربوط به محمدرضا خانزاده و رسیدن به حضور بدون عذرخواهی سردار آزمون، مجبور شویم سراغ زوم کردن تصویر روی چهره رامین رضاییان برویم. دفاع راستی که در لیست کی روش حضور ندارد اما از روز اول اردوی جدید در تمرینات شرکت کرده و حتی در عکس تیمی دیروز کنار بازیکنان بوده. این اتفاق باعث شده هنوز کسی نداند آیا رامین هم مسافر امارات خواهد شد؟ حضور در عکس تیمی شاید همین موضوع را برساند اما نبودش در لیست تناقضی است که هنوز برای کسی برطرف نشده.