قطعی تلگرام واکنش‌های خاصی را در شبکه‌های اجتماعی داشت.  

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم این قطعی را با فیلترینگ مرتبط کردند که با توجه قطعی آن در کشورهای اروپایی ارتباطی با فیلترینگ ندارد.

این مساله دستمایه شوخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز شده است. تا جایی که کاربری به نام احسان نوشت: تلگرام دوری خرم آبادی را تحمل نکرد. 

اشاره این کاربر به این خبر امروز است که براساس آن، عبدالصمد خرم‌آبادی از معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به معاونت نظارت بر دادسراها منتقل شد. 

یکی دیگر از کاربران به شوخی نوشت: پیام رسان تلگرام به خاطر رفتن آقای خرم‌آبادی تصمیم گرفت چند ساعتی سرورهای تلگرام را خاموش کند. 

کاربری به نام مهدی هم نوشت: فکر کنم تلگرام به اینترنت اتصالی کرده 

کاربری به نام مسعود هم نوشته : ول کن کی به تلگرام اتصالی کرده؟

فیلتر تلگرام