عکس/ حضور وزیر خارجه ترکیه در حرم امام علی و دیدار با مقتدی صدر

عکس/ حضور وزیر خارجه ترکیه در حرم امام علی و دیدار با مقتدی صدر

عکس/ حضور وزیر خارجه ترکیه در حرم امام علی و دیدار با مقتدی صدر

عکس/ حضور وزیر خارجه ترکیه در حرم امام علی و دیدار با مقتدی صدر

عکس/ حضور وزیر خارجه ترکیه در حرم امام علی و دیدار با مقتدی صدر

عکس/ حضور وزیر خارجه ترکیه در حرم امام علی و دیدار با مقتدی صدر