آقای «م-ر» یک هفته پیش به دستور مقام قضایی توسط نیروی انتظامی بازداشت شده است.