این روزها دیگر رسم و رسوم سابق برای خواستگاری کردن باب نیست بلکه شیوه های جدیدی مرسوم شده که ممکن است وحشت زیادی را بوجود آورد.

بعد از خواستگاری در سرد خانه و هواپیمای در حال سقوط اینبار شهروند جوان فیلیپینی با صحنه سازی تصادف از خانم مورد علاقه اش خواستگاری کرد.

جفری دلریو برای این مراسم خواستگاری در صحنه تصادق حتی از پلیس نیز کمک گرفت.او صحنه تصادف را طوری چید که گویا با موتور دچار سانحه شده و جنازه اش در وسط خیابان افتاده است.دوستانش دختر خانم را به صحنه می آورند و او با دیدن جفری در آن شرایط شروع به گریه و زاری می کند.

اما در اوج ناامیدی متوجه می شود که جفری زنده است و به پیشنهاد ازدواجش بله می گوید.

این شیوه خواستگاری بسیار مورد انتقاد کاربران قرار گرفت و همه این سناریو را بسیار بی رحمانه خواندند.