عکس هوایی از هتل بزرگ آزادی(هتل هایت) و بزرگراه پارک وی اواسط دهه پنجاه

منبع: پنجره ای به دیروز